Aansprakelijkheidsrecht

Als er schade wordt geleden kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Een dergelijke aansprakelijkheid komt vaak voor bij verkeersongevallen, medische fouten, ongevallen tijdens arbeid of bij contracten waar iets misgaat of bijvoorbeeld een product die niet voldoet aan de eisen.

Een eerste indeling in het aansprakelijkheidsrecht is het opsplitsen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Bij contractuele aansprakelijkheid ligt er een overeenkomst aan ten grondslag. In algemene zin is hier dan sprake van een wanprestatie. De verbintenis wordt dan niet nagekomen waardoor schade wordt geleden.

Onrechtmatige daad

De buitencontractuele aansprakelijkheid vloeit voort uit de wet, de zogenoemde onrechtmatige daad. Een onderscheid hierin is de aansprakelijkheid voor de eigen gedragingen, de gedragingen van een ander en de aansprakelijkheid voor zaken. Daarnaast is er nog te denken aan bijzondere aansprakelijkheden zoals binnen het vervoer of specifiek het verkeersrecht.

Aansprakelijkheid voor eigen gedragingen

De aansprakelijkheid dient te voldoen aan vier vereisten:

1. Onrechtmatigheid

2. Toerekenbaarheid

3. Causaal verband

4. Schade

Een onrechtmatige daad wordt omschreven als een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamd. Dit is vastgelegd in art. 162 van Burgerlijk Wetboek 6. De wet is een relatief open norm. De invulling van deze wet is verder uiteengezet in een lange periode aan jurisprudentie. Binnen de jurisprudentie zijn de volgende begrippen verder uiteengezet: hinder, milieuvervuiling, gevaarzetting, bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, onrechtmatige publicaties, zorgplicht en de onrechtmatige overheidsdaad. We hebben inmiddels verschillende actuele uitspraken behandeld. Zoals:

> Het gebruik van Kuifje afbeeldingen door een Kuifje Fan club

> Schelden op Facebook

Aansprakelijkheid voor gedragingen van een ander

Personen kunnen voor gedragingen van een ander aansprakelijk worden gesteld. Hierbij is te denken aan ouders in geval het kind beneden de 14 jaar is of tussen de 14 en 16 jaar. Daarnaast is te denken aan aansprakelijkheid van werkgevers voor gedragingen van hun werknemers of van opdrachtgevers voor hun niet-ondergeschikten.

Een actuele uitspraak van de rechter de we op de website behandeld hebben is:

> Boete voor werkgever i.v.m. de dood van 2 werknemers

Aansprakelijkheid voor zaken

Personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun gebrekkige roerende zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke stoffen, voor dieren of voor gebrekkige producten.