Algemeen Verbindend Verklaring CAO

Een CAO kan grote gevolgen hebben voor een ondernemer, zeker voor de kleinere ondernemers. De vraag voor veel ondernemers is dan ook of ze wel of niet gebonden zijn aan een CAO. Dit heeft alles te maken met de algemeen verbinden verklaring van een CAO en de bedrijfstak waarin u opereert.

De meeste bedrijfstakken vallen onder een CAO. Een CAO komt tot stand omdat er onderhandelingen zijn geweest tussen verschillende partijen: werkgevers, werknemers(organisaties) en of/ vakbonden. De afspraken die hieruit voortkomen worden vastgelegd in een CAO.

Wanneer ben je als ondernemer gebonden aan een cao?

Dat kan op verschillende manieren:

  1. Als je als werkgever bent aangesloten bij een vakorganisatie van deze CAO
  2. Als je als werkgever de CAO in de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard hebt
  3. Als deze CAO algemeen verbindend verklaard is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan geldt deze CAO voor de hele bedrijfstak.

CAO van toepassing in de hele bedrijfstak

Als de CAO algemeen verbindend verklaard is worden dus alle werkgever in deze bedrijfstak gebonden aan deze CAO. In de CAO staat vermeld welke periode deze geldig is. In veel gevallen vindt de algemeen verbindend verklaring pas later plaats. In dit geval is de CAO pas verplicht op moment van de algemeen verbindend verklaring. Vanaf dit moment zijn dan alle werkgever in deze bedrijfstak eraan gebonden.

Het is goed om na te gaan of je voldoet aan de CAO. Denk hierbij aan het minimumloon. Het kan zomaar zijn dat het minimum uurloon in de CAO afwijkt van het wettelijk vastgelegde minimum uurloon. Ook bij ziekte kunnen er dwingende voorschriften zijn, bijvoorbeeld dat er bij ziekte 100% uitbetaald moet worden.

CAO verlopen

Nu kan het zijn dat de looptijd van een CAO afgelopen is, er een nieuwe CAO ligt, maar deze nog niet algemeen verbindend verklaard is. Welke regels gelden dan?

Hieronder behandelen we een rechtszaak die gaat het over een periode dat een CAO niet algemeen verbindend verklaard is geweest. Wat heeft dit voor gevolgen voor het loon van de eiseres en moet de werkgever nog een nabetaling doen? Ook is er sprake van arbeidsongeschiktheid aan het einde van de looptijd van de CAO, welke regels gelden er na de looptijd over het wel of niet doorbetalen van loon tijdens ziekte.

Casus

Eiseres kreeg een lager uurloon, dan de CAO bepaalde. Ze eist een hoger bruto uurloon over een periode van 2010 tot en met 2015. Over een deel van deze periode is de CAO waaronder de branche valt algemeen verbindend verklaard, maar over een deel niet. Over welke periode heeft ze waar recht op?
Ook is zij op een gegeven moment ziek geworden en moet er bepaald worden op welke financiële vergoeding zij recht heeft.

Beoordeling

De rechter beoordeeld dat er een hoger bruto uurloon verschuldigd is over de tijd dat de CAO algemeen verbindend verklaard (AVV) is en een lager bruto uurloon over de uren die daarbuiten vallen. Ook de weekendtoeslagen voor de diensten op vrijdagavond en zaterdag hoeven alleen ten tijden van de algemeen verbindend verklaarde CAO worden toegepast.

Loon tijdens ziekte

Vanaf 7 april 2015 is eiseres arbeidsongeschikt door ziekte. Op deze datum is de CAO al algemeen verbindend verklaard. Daardoor gelden de regels uit die CAO over de aanvulling van loon tijdens ziekte. Deze regels blijven gelden over de periode van ziekte, ook al is de CAO inmiddels niet meer algemeen verbindend verklaard. Dit geeft de eiseres zekerheid dat ze een bepaald recht heeft behaald.

Voor de werkgever betekent dit dat hij 100% loon door moet betalen over de eerste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid, 90% over de volgende 6 maanden en 85% over het volgende jaar.

Beslissing

De rechter oordeelt:

  • De werkgever moet de salaris betalen die de werknemer minder heeft ontvangen dan wat in de CAO bepaalt is over periode dat de CAO Algemeen verbindend verklaard was.
  • Tijdens de arbeidsongeschiktheid moet de werkgever het loon doorbetalen zoals in de CAO staat, ook in de periode dat de ziekte nog voortduurde, maar de CAO al afgelopen was.

Ten slotte
Vragen over CAO gerelateerde zaken? Is er een CAO van toepassing op uw bedrijf en welke regels gelden er dan wanneer? Wij kunnen u van advies voorzien over vragen rondom CAO’s. Neem contact met ons op.

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland, 18 januari 2017, zaaknummer 4468864 UC EXPL 15-14596