Het recht van enquête

Wat is het Recht van Enquête?

De dagelijkse leiding van een rechtspersoon wordt geregeld door het bestuur van de betreffende rechtspersoon. Aandeelhouders, leden van verenigingen en andere belanghebbenden van de rechtspersoon zijn afhankelijk van dit bestuur. Gaat dit de verkeerde kant op of wordt dit vermoed door belanghebbenden van de rechtspersoon, dan kan men een onderzoek instellen om de belangen van aandeelhouders en andere betrokkenen te beschermen. Dit onderzoek wordt ook wel het recht van enquête genoemd.

Recht van enquête: een korte introductie

Het recht van enquête is een onderzoek dat uitgevoerd wordt bij de Ondernemingskamer. Dit is een speciale kamer van het Gerechtshof van Amsterdam, dat alle Nederlandse zaken in het kader van het recht van enquête behandelt.Recht van enquête

Een verzoek tot het recht van enquête slaagt als de kamer helemaal overtuigd wordt dat er gegronde redenen zijn om aan een goed beleid bij een rechtspersoon te twijfelen. Daarnaast is het verplicht dat de verzoeker eerst zijn of haar bezwaren tegen het beleid aan het bestuur heeft bekendgemaakt, zodat zij voldoende tijd en mogelijkheid hebben gehad om maatregelen te nemen.

Wordt aan alle voorwaarden van de recht van enquête voldaan, dan wordt er een onderzoek ingesteld volgens de officiële enquêteprocedure. Na dit onderzoek kan de Ondernemingskamer ervoor kiezen passende maatregelen te treffen, zodat de gang van zaken van de betreffende rechtspersoon weer juist is. Wordt het beroep afgewezen, dan kan de rechtspersoon de opgelopen schade verhalen op de verzoeker van het recht van enquête. Dit kan alleen als de vraag tot het recht van enquête niet op redelijke grond is gedaan.

Wie kan er beroep doen op het Recht van enquête?

In de Nederlandse wet is duidelijk vastgesteld wie er wel en niet aanspraak kan doen op het recht van enquête. Bij verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, moeten er minimaal 300 leden zijn, moet minimaal 10 procent van de leden meedoen, moeten de leden minimaal 10 procent van de stemrecht hebben of moet het aantal leden voldoen aan de aantallen volgens de statuten.

Bij BV’s en NV’s met een kapitaal van maximaal 22,5 miljoen euro geldt dat aandeelhouders met op zijn minst 10 procent van het kapitaal, aandeelhouders met aandelen met een nominale waarde van minimaal 225.000 euro en aandeelhouders met op zijn minst een bedrag aan waarde dat in de statuten van de rechtspersoon is aangegeven, aanspraak kunnen doen op het recht van enquête.

Bij BV’s en NV’s met een kapitaal van meer dan 22,5 miljoen, mogen aandeelhouders met op zijn minst 1 procent of 20 miljoen euro van het kapitaal optreden als verzoeker.

De kosten van het recht van enquête

Wordt er besloten inderdaad onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken binnen een rechtspersoon, dan bepaalt de Ondernemingskamer op basis van de enquêteprocedure hoe duur het onderzoek mag zijn. Deze kosten worden eerst gedragen door de rechtspersoon in kwestie, maar later kan altijd besloten worden dat een ander de kosten moet dragen.