Ongevraagde levering van zaken

De implementatie van Europese richtlijnen hebben er voor gezorgd dat bij het ongevraagd toezenden van zaken om de ontvanger te bewegen tot een koop de ontvanger niet gedwongen kan worden tot betaling van dit product of het verplicht terugsturen hiervan. Dit is verwerkt in artikel 7 van Burgerlijk Wetboek 7 zoals hieronder beschreven.

Hierdoor is het toegestaan voor de ontvanger om de zaak om niet te houden. Een voorwaarde is wel dat het de ontvanger niet is toe te rekenen dat de zending naar hem is verstuurd. Hier valt te denken aan het aanvragen van een proefpakket, waarbij is overeengekomen dat de ontvanger de keuze heeft het pakket te retourneren of een bepaald bedrag te betalen. Een andere voorwaarde is dat het duidelijk is dat de bedoeling van de zending is om de ontvanger het product te laten kopen. Als een pakket van de buren op een verkeerd adres wordt afgeleverd is hier uiteraard geen sprake van.

Als de ontvanger er voor kiest om het product terug te sturen komen de kosten voor verzending voor rekening van de oorspronkelijke verzender.

Let op!
Als u besluit het product te houden en hiervoor betaalt, dan sluit u een overeenkomst met het bedrijf. U kunt dan niet meer zomaar van het product af.

Wat te doen?

U kunt het product houden zonder dat u ervoor hoeft te betalen. U mag het product uiteraard ook altijd terug sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van de verkoper. Indien u ervoor kiest om het product te houden zonder ervoor te betalen moet u er natuurlijk wel nauwkeurig nagaan of u het pakket niet zelf heeft aangevraagd. Echter ligt hiervan de bewijslast in beginsel bij de verkoper. Indien u ervoor kiest om het product toch terug te sturen is het aan te bevelen om te zorgen dat u vooraf de verzendkosten vergoed krijgt of in ieder geval hier een harde toezegging over heeft gekregen.

Wanneer niet van toepassing?

Het versturen van een vervangend product is niet een ongevraagde levering. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een product teruggestuurd heeft omdat het product defect was en een nieuw product is niet langer leverbaar. Een voorwaarde is uiteraard wel dat het vervangende product een gelijke prijs en kwaliteit heeft. Hierbij heeft u de mogelijkheid om het vervangende product op kosten van de verkoper terug te sturen.

Schoolfoto valt onder deze regeling

De rechter heeft in een zaak die een schoolfotograaf aanspande tegen een moeder bepaald dat met de werkwijze van deze fotograaf de meegegeven schoolfoto’s ook vallen onder deze regeling van Ongevraagde fotos van schoolfotograaf gratisongevraagde levering van zaken. De fotograaf gaf de foto’s aan school die op haar beurt deze weer aan de kinderen gaf. Bij deze foto’s zat de mededeling dat de foto’s binnen 10 dagen retour moesten. Een moeder deed dit niet en weigerde te betalen. De rechter stelt haar in het gelijk.

Hieronder het wetsartikel waarop deze regeling gebaseerd is:
Burgerlijk wetboek 7
Artikel 7

1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.

2. Geen verplichting tot betaling ontstaat voor een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, bij de ongevraagde levering van zaken, financiële producten, water, gas, elektriciteit, stadsverwarming of digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, ongeacht of de digitale inhoud individualiseerbaar is en of er feitelijke macht over kan worden uitgeoefend, dan wel de ongevraagde verrichting van diensten, als bedoeld in artikel 193i onderdeel f van Boek 6. Het uitblijven van een reactie van een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, op de ongevraagde levering of verstrekking wordt niet als aanvaarding aangemerkt. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste zin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing. Dit lid is van toepassing ongeacht of de verzender wordt vertegenwoordigd.

3. Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in de leden 1-2, de zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening van de verzender.

Vragen?

Heeft u vragen over een ongevraagde zending van zaken, neem dan direct vrijblijvend contact met ons op.