Vennootschap beëindigen door opzegging

OPZEGGING

Eén van de wijzen om te stoppen met de vennootschap onder firma of een maatschap is door deze op te zeggen. In dit artikel wordt beschreven hoe een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap opgezegd kan worden, wat de gevolgen hiervan zijn en wanneer er bijvoorbeeld niet zomaar opgezegd kan worden. Het is van belang dat de opzegging op een juiste wijze plaatsvindt. Indien de opzegging niet op de goede manier is opgezegd kan dit ertoe leiden dat de vennootschap al die tijd is blijven bestaan met alle gevolgen die dit met zich meebrengt.

Vennootschap opzeggen

De wet geeft de mogelijkheid om een vennootschap onder firma (of maatschap) op te zeggen. Dit is niet mogelijk als de vennootschap voor een bepaalde tijd of voor een bepaald werk is aangegaan, tenzij dit vooraf is overeengekomen.

Hoe moet er worden opgezegd

Eén van de vereiste is dat er wordt opgezegd aan alle andere vennoten. Indien dit niet in acht genomen wordt kan het ertoe leiden dat de opzegging niet rechtsgeldig is. Het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld in de vennootschapsovereenkomst hier iets anders over bepaald wordt. Bijvoorbeeld in het geval dat uitstoting via de overeenkomst mogelijk is gemaakt.

Het kan zijn dat de vennoten zelf andere afspraken hebben afgesproken voor opzegging. Bijvoorbeeld dat dit per aangetekend schrijven moet of dat er een opzegtermijn geldig is. In principe staan partijen hier vrij in om afspraken over te maken. Als er geen opzegtermijn is afgesproken geldt er een redelijk opzegtermijn. Wat redelijk is hangt af van de specifieke situatie. In veel gevallen zal 1 tot 2 maanden voldoende kunnen zijn.

Mag je altijd opzeggen?

Nee dit mag niet. De opzegging mag niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Het mag dus niet onbehoorlijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je de samenwerking aan bent gegaan voor een bepaald doel en één van de vennoten wil dit eigenlijk onder eigen naam gaan voortzetten. Hierbij kan veelal een afweging gemaakt worden tussen het belang wat de opzeggende partij heeft en mogelijke schade die dit te weeg kan brengen voor de andere vennoten. Door het feit dat het kan zijn dat de andere vennoten bij onredelijke opzegging hier verweer tegen kunnen voeren is het aan te raden om goed gemotiveerd de vennootschap op te zeggen.

Gevolgen van opzegging

Zonder andere afspraken leidt de opzegging tot ontbinding van de vennootschap onder firma. Deze ontbinding dient opgegeven te worden bij de handelsregister van de kamer van koophandel. Na ontbinding van de vennootschap vindt er vereffening plaats. De vennootschap houdt op te bestaan. Ook als er meerdere vennoten zijn betekent opzegging van één van de vennoten het einde van de vennootschap. Er moet een verdeling komen van ieder deel. In veel vennootschapsovereenkomsten is echter wel bepaald dat bij opzegging de andere vennoten de vennootschap kunnen voortzetten. Hierbij dient wel een afrekening te komen van ieders deel.