Wat is de ondernemingskamer

Ondernemingskamer

Wat is de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer wordt ook wel de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam genoemd. De organisatie is landelijk actief, maar is een onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer spreekt recht over geschillen die ontstaan bij Nederlandse Vennootschappen, nadat zij een onderzoek zijn gestart. Het voordeel van het inschakelen van de Ondernemingskamer is een flexibele, informele en snelle procedure voor bedrijfsgeschillen, doordat er specifieke kennis aanwezig is.

Voor wie is de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is er voor verschillende onderdelen van vennootschappen. Een geschil kan op allerlei niveaus ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan besluiten die door een bestuur worden genomen, waarbij de aandeelhouders het niet eens zijn met het genomen besluit. Ook werknemers kunnen besluiten naar de Ondernemingskamer te stappen, meestal worden de werknemers vertegenwoordigd door de ondernemerschapsraad (OR). De OR kan ondersteund worden door de vakbonden, maar mag en kan ook naar eigen inzicht een verzoek indienen. De Ondernemingsraad is er niet alleen voor grote multinationals, maar ook voor de kleine Bv’s.

Wanneer komt de Ondernemingskamer in beeld

OndernemingskamerDe Ondernemingskamer komt in actie wanneer er een verzoek wordt ingediend door een betrokkene van een vennootschap. De Ondernemingskamer komt niet zonder meer in actie bij een verzoekschrift tot onderzoek. Het is gebruikelijk dat de aanklagende partij eerst schriftelijk het bezwaar tegen de gang van zaken of het beleid indient bij het bestuur, zodat het bestuur de gelegenheid heeft om te reageren op de bezwaren van de tegenpartij. Op die manier zou een eventuele procedure voorkomen kunnen worden. Mocht dit op niks uitlopen dan kan de betreffende persoon een verzoekschrift indienen.

Het verzoekschrift tot starten van een enquêteprocedure kan worden aangevraagd door aandeelhouders, de OR of vakbonden. Aandeelhouders die zo’n verzoekschrift willen indienen moeten samen tenminste 10% van het aandelenkapitaal bezitten of voor tenminste €227.273 aan aandelen bezitten. In de statuten van een vennootschap kan worden vastgelegd dat ook anderen bevoegd zijn om een verzoek tot starten van een enquête in te dienen. Ook het bedrag in aandelen kan statutair anders zijn vastgelegd dan de norm.

De meeste zaken die bij de Ondernemingskamer worden ingediend vallen onder het enquêterecht of het medezeggenschapsrecht.

Wat doet de Ondernemingskamer bij geschil

De Ondernemingskamer stelt een onderzoek in als blijkt dat er inderdaad reden is tot twijfel aan het beleid van de vennootschap. Er wordt een onderzoeker aangesteld die kijkt naar het reilen en zeilen van de betreffende organisatie. Iedereen die gevraagd wordt om mee te werken aan het onderzoek is daartoe verplicht. Dit kunnen het bestuur, de aandeelhouders, werknemers, maar ook ex-werknemers zijn. De onderzoeker maakt een rapport van zijn bevindingen op en presenteert deze aan de Ondernemingskamer. Aan de hand van het rapport doet de Ondernemingskamer een bindende uitspraak. Dit kan betekenen dat jaarstukken herzien moeten worden (jaarrekeningprocedure), dat er een overdracht moet plaats vinden van aandelen (uitkoopprocedure) of dat er wijziging plaats moet vinden in de Raad van Commissarissen. De ondernemingsraad kan ook uitspraken doen in geval van fusie of juist splitsing en op het gebied van besluiten die genomen zijn op basis van advies van bijvoorbeeld een OR.

Het kan zijn dat er al tijdens het onderzoek onmiddellijke voorzieningen worden getroffen door de Ondernemingskamer. Bijvoorbeeld het ontslag van een bestuurder of commissaris, het terugdraaien van een genomen besluit of eventueel zelfs het opdoeken van de vennootschap.

Hoger beroep

De Ondernemingskamer behandelt ook verschillende zaken van hoger beroep. Deze hoger beroepszaken zijn op te delen in deze categorieën:

o  Hoger beroep tegen geschillenregeling

o  Hoger beroep inzake verzet tegen kapitaal vermindering

o  Hoger beroep inzake verzet tegen fusie

o  Hoger beroep inzake verzet tegen splitsing

o  Hoger beroep inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid

De kosten voor de ondernemingskamer

De kosten van een onderzoek worden verhaald op de vennootschap. Na de uitspraak van de Ondernemingsraad kan er besloten worden om de kosten op een andere partij te verhalen, de partij die in opspraak is gekomen tijdens het onderzoek. Dit kan weer een losse procedure worden, als de betreffende partij niet instemt met het betalen van de onderzoekskosten.