Loon ingehouden na WhatsApp-en tijdens werktijd

Een werknemer gebruikt zijn zakelijke telefoon om tijdens werktijd veelvuldig privé te WhatsApp-en. De werkgever stelt dat hij in deze tijd geen loon hoefde uit te keren en verrekent dit met het nog uit te keren loon voor de niet opgenomen verlofdagen.

Situatie

De werknemer was ruim 7 jaar in dienst bij de werkgever. Na afloop van zijn dienstverband zijn er nog 214 verlofuren niet opgenomen. Er is afgesproken dat dit uitbetaald zou worden.

Echter betaald de werkgever niet uit, omdat hij van mening is dat hij schade heeft geleden doordat de ex-werknemer tijdens werktijd veelvuldig privé berichten stuurde en ontving via WhatsApp.

De ex-werkgever heeft een deel van de berichten kunnen achterhalen en hieruit blijkt dat het om 1.255 berichten gaat. De berichten worden betiteld als liefdesberichten waarbij de inhoud van emotionele aard is. Hierdoor wordt gesteld dat het psychologische component hiervan heeft gezorgd dat er meer tijd aan besteed is dan alleen maar typen en lezen. Uit de berichten blijkt dat de ex-werknemer in de wolken was en in vervoering is geraakt, aldus de ex-werkgever.

De ex-werkgever stelt dat hij recht heeft op teruggave van de loon die hij voor deze tijd betaald heeft aan de ex-werknemer. Ex-werkgever stelt tevens dat de ex-werknemer fouten heeft gemaakt door dit WhatsApp gedrag.

De kantonrechter stelt een aantal feiten vast:

– Allereerst dat de ex-werknemer een bedrag toekomt van € 5.082,97 ter compensatie van niet genoten verlof.

– Daarnaast dat de ex-werknemer tijdens werktijd 1255 WhatsApp berichten heeft verstuurd en ontvangen op de mobiele telefoon van de ex-werkgever die bedoeld was t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden.

Beoordeling

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever terecht een beroep doet op het feit dat hij geen loon verschuldigd is voor de tijd dat de werknemer de arbeid niet heeft verricht door de WhatsApp berichten. In dit geval gaat dit over de tijd dat de werknemer veelvuldig WhatsApp berichten verstuurde voor privédoeleinden. Er was immers geen noodzaak voor deze berichten en de werkgever was hierover niet in kennis gesteld.

Daarnaast is de rechter van oordeel dat de werknemer de bedrijfsregelingen heeft overtreden door veelvuldig privé-berichten te versturen.

De partijen zijn het niet eens over hoeveel tijd de ex-werknemer niet heeft kunnen werken door de WhatsApp berichten. Omdat dit ook moeilijk vast te stellen is maakt de rechter een schatting van de schade. Hij gaat hierbij uit van 1255 berichten waarbij er een tijdsduur van 2,5 á 3 minuten per bericht is besteed door de ex-werknemer.

De rechter wijst de vordering van de ex-werkgever af waarin hij schadevergoeding eist voor de diverse fouten ten gevolge van het WhatAppen van de werknemer. Dit had de werkgever alleen kunnen verrekenen als er sprake was geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de ex-werknemer. Dit is onvoldoende aangetoond volgens de rechter.

Oordeel

De rechter heeft de schade geschat op € 1.500,- en stelt de ex-werkgever alleen voor dit deel in het gelijk. Hierdoor moet de ex-werkgever nog 3.582,97 betalen aan niet opgenomen verlofdagen. De rechter verhoogd dit bedrag met 10% voor te laat betalen en tevens met de wettelijke rente en de incassokosten. De ex-werkgever wordt veroordeeld tot de proceskosten, aangezien hij grotendeels in het ongelijk is gesteld.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar de onderstaande link:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, uitspraak 19-10-2016, zaaknummer 4723765

Tot slot

Betekent dit nou dat een werkgever iedereen die tijdens werktijd WhatsAppt een deel van het loon kan inhouden? Nee, dat betekent dit zeker niet. Het is altijd goed om dergelijke uitspraken in de context te plaatsen. Zaken die in deze uitspraak bijvoorbeeld naar voren komen zijn dat het veelvuldig voorkwam, het een zakelijke telefoon betrof en het strijdig was met een geldig bedrijfsreglement.

Dit is slechts één voorbeeld van een conflict over loonuitbetaling. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie hierover of om een arbeidsconflict voor te leggen.