Spoedprocedure

Spoedige en daadkrachtige acties zijn soms geboden. Dit is het geval bij dreigend faillissement of surseance van betaling. In deze gevallen kan gebruik gemaakt worden van de spoedprocedure van Blue Ocean Juristen.

Hierbij worden de ‘harde’ rechtsmiddelen direct ingezet, zoals beslaglegging. Zodra de formaliteiten in acht zijn genomen wordt direct overgegaan tot juridische procedures. Blue Ocean is van mening dat dit een laatste redmiddel dient te zijn, maar soms is deze optie helaas noodzakelijk.

Wees een mogelijk faillissement voor en neem direct actie!

Bij de spoedprocedure van Blue Ocean Juristen zal binnen de procedure nagenoeg geen rekening gehouden worden met extra termijnen of ongedekte betalingsregelingen.

Het streven is zo snel mogelijk de openstaande bedragen te innen, dan wel zekerheden te verkrijgen. Dit kan door garantstellingen van derden of door beslaglegging.

Kosten
In de meeste gevallen is er bij een spoedprocedure sprake van onzekerheid omtrent de verhaalbaarheid op de wederpartij. De incassokosten worden dan ook in eerste instantie neergelegd bij onze klanten. Tevens passen wij (minimale) dossierkosten toe. Uiteraard zullen we in de proces de kosten proberen te verhalen op de wederpartij. Zodra deze de kosten vergoed heeft, worden de voorschotten weer teruggestort.

Testimonial

Door het daadkrachtig en creatief optreden van Blue Ocean werd een vordering bij een praktisch failliete debiteur toch nog betaald.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat houdt deze methode in?

Deze methode betekent snel en daadkrachtig incasseren. Dwangmaatregelen worden niet geschuwd en er wordt gestreefd zo spoedig mogelijk garantstellingen te creëren door beslag of andere ondersteunende garantstellingen.

Brengt deze procedure extra kosten met zich mee?

Ja, de kosten worden anders berekend dan u gewend bent van Blue Ocean Juristen en ook is er binnen deze methode sprake van dossierkosten.

Er worden standaard (minimale) dossierkosten berekend voor deze procedure. Daarnaast zal er bij deze procedure voorschotten gevraagd worden van onze klant. Indien de incassokosten verhaald kunnen worden op de wederpartij zullen de voorschotten teruggestort worden.

Waarom worden er voorschotten gevraagd?

De spoedprocedure past in beginsel niet binnen het gedachtegoed van Blue Ocean Juristen. Toch blijkt het in een enkele geval toch noodzakelijk te zijn deze procedure toe te passen. In de meeste gevallen is hierbij sprake van een slechte financiële situatie van de wederpartij of een dreigend faillissement. Hierdoor vragen wij een voorschot van onze klant om te voorkomen dat dit risico bij Blue Ocean Juristen komt te liggen.

Kan ik standaard gebruik maken van deze procedure?

Nee. Blue Ocean Juristen gelooft in relatiegericht incasseren en wil zich staat bekend om deze benadering. Wij zijn van mening dat middels de spoedprocedure incasseren slechts zinvol is voor de korte termijn. In enkele gevallen kan dit dan ook noodzakelijk zijn, maar voor de algemene incassoprocedures van een organisatie achten wij deze methode niet zinvol.

Call Now Button