Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Een werknemer heeft met wederzijds goedvinden zijn contract met de werknemer beëindigd na twee jaar ziekte. Hij kreeg echter nog geen uitkering, omdat de aanvraag te laat is gedaan. De werknemer wil dat de werkgever in deze tussenperiode toch nog het loon doorbetaald.

Inleiding

In beginsel is er een ontslagverbod voor de werkgever om een werknemer tijdens ziekte te ontslaan. Na twee jaar ziekte verloopt dit ontslagverbod en staat de weg in principe open voor de werkgever en werknemer om gezamenlijk met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als partijen dit goed regelen ontvangt de werknemer doorgaans een WIA uitkering vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Vordering

Echter was de aanvraag voor WIA uitkering te laat gedaan en heeft de werknemer geen loon of uitkering ontvangen in de periode tussen beëindiging van het contract en de aanvang WIA uitkering.

De werknemer stelt dat dit het risico van te late aanvraag van de WIA uitkering voor rekening van de werkgever komt en bovendien dat de redelijkheid met zich meebrengt dat het onaanvaardbaar is voor de werknemer dat zij in die periode geen loon ontvangt.

Verweer

De werkgever verweert zich dat het niet aan hem te wijten is dat de uitkering te laat is aangevraagd. De werkgever stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de werknemer om een WIA uitkering tijdig aan te vragen of anders in ieder geval dat de werknemer hiervoor een voorbehoud maakt in de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst/VSO).

Oordeel

De rechter kiest de kant van de werkgever en wijst de vordering van de werknemer af. De rechter oordeelt dat het inderdaad de verantwoordelijkheid is van de werknemer om tijdig de WIA aan te vragen en dat niet aangetoond wordt dat de werkgever schuld heeft aan deze vertraging. Aangezien hier geen verwijt richting de werkgever te maken is wordt ook het argument afgewezen dat het onredelijk is dat de werknemer in die periode geen loon krijgt van de werkgever. De werknemer wordt veroordeeld in de proceskosten van de werkgever.

Tot slot

Los van het feit dat het van belang is om in ieder geval voor tekenen van de vaststellingsovereenkomst de WIA uitkering aan te vragen raden wij het ook nadrukkelijk aan om niet zonder meer een vaststellingsovereenkomst te tekenen voordat er een besluit is genomen door het UWV met betrekking tot een WIA uitkering. Het kan namelijk zijn dat de UWV de werkgever een sanctie oplegt als hij niet heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. Dan kan immers de loonbetalingsverplichting voor de werkgever met een jaar verlengd worden. Dit kan problemen veroorzaken als in deze periode wel het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd is.

Uitspraak rechtbank Haarlem; 23 september 2009; zaaknummer 417433 CV EXPL 09-2554