Wang geschorst als voorzitter bij ADO Den Haag en zijn aandelen in beheer

In de uitspraak van maandag 19 december heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van ADO Den Haag. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer een aantal voorzieningen getroffen voor de duur van het geding. De aandelen van de Chinese onderneming komen in beheer van een ander en Wang is geschorst als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is de uitspraak als gevolg van de zitting van donderdag 15 december op verzoek van de directie van ADO Den Haag.

Er wordt bepaald dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en juiste gang van zaken van ADO. In verband hiermee heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat er een geschil is over de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Tevens wordt aangegeven dat duidelijk is dat de communicatie tussen Wang als voorzitter van de Raad van Commissarissen en de rest van de Commissarissen moeizaam verloopt. De conceptnotulen van de aandeelhoudersvergadering geeft een ontluisterend beeld van de gang van zaken tijdens de aandeelhoudersvergadering van 29 november 2016. Wang was niet aanwezig en de vervangende voorzitter was niet op de hoogte van de situatie bij ADO. De cruciale onderwerpen voor de continuïteit van ADO zijn niet inhoudelijk besproken.

De wisselende standpunten die door United Vansen zijn ingenomen om niet volledig te voldoen aan de stortingsaanvraag heeft bijdragen aan het verlies in vertrouwen van ADO Den Haag en de Raad van Commissarissen in United Vansen en Wang. Dit gebrek aan vertrouwen heeft weer bijgedragen aan het gebrekkige functioneren van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Maatregelen

De Ondernemingskamer heeft daarom een onderzoek bevolen naar de gang van zaken bij ADO Den Haag vanaf 27 januari 2015. Ze is tevens van mening dat er noodmaatregelen getroffen moeten worden, aangezien er een gebrekkig functioneren is van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en er een penibele situatie is ontstaan door het uitblijven van de stortingen en het niet kunnen vaststellen van de jaarrekening.

Daarom zijn de aandelen van United Vansen in beheer gegeven aan door de Ondernemingskamer benoemde beheerder. De beheerder is dus de enige die stemrecht heeft met deze aandelen. Hui Wang, bestuurder van United Vansen, is geschorst als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er is een nieuwe voorzitter benoemd die een beslissende stem heeft binnen de Raad van Commissarissen.

De Ondernemingskamer is een onderdeel van het gerechtshof dat bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur beoordeelt en geeft hiermee een bindend oordeel.

Verzoek Directie ADO Den Haag

De directie van ADO Den Haag was van mening dat de Chinese grootaandeelhouder zijn zeggenschap misbruikt om niet aan zijn verplichtingen te hoeven voldoen en hiermee de club in gevaar komt.

Overigens staat dit nog los van het kort geding die ADO Den Haag heeft aangespannen tegen United Vansen, de onderneming van Wang. Hierin wil de club via de rechter afdwingen dat de heer Wang met United Vansen gaat voldoen aan de financiële verplichtingen. De ondernemingskamer bevestigt in de uitspraak dat niet zij, maar de civiele rechter, bevoegd is tot een oordeel omtrent de inhoud en betalingsverplichting van Wang.

De directie heeft drie verregaande maatregelen gevraagd van de Ondernemingskamer:

1. Schorsing van het stemrecht van de Chinese grootaandeelhouder United Vansen.

2. Opschorting van het voorzitterschap van Wang van de Raad van Commissarissen.

3. Ongedaan maken van de benoeming van de 2 Chinezen die Wang wilde toevoegen aan de Raad van Commissarissen. Dit in plaats van Kees Jansma en Martin Toet.

Onderling oplossen?

De voorzitter van de Ondernemingskamer had ADO Den Haag en United Vansen tot het moment van de uitspraak te tijd gegeven om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De voorzitter van de Ondernemingskamer deed de suggestie om te kijken naar een onafhankelijke commissaris die de ontstane problemen tussen de partijen zou kunnen oplossen.

Lees de gehele uitspraak.